Natuur & Milieu

Aanleg Stadsbeek als verbinding tussen Regge en centrum Nijverdal

NIJVERDAL – In de Brake in Nijverdal is de aanleg gestart van de Stadsbeek. Deze waterweg moet de Regge verbinden met het hemelwaterafvoersysteem in het centrum van Nijverdal. De Stadsbeek is een laatste ontbrekende verbinding voor de open afvoer van het schone regenwater vanuit het centrum naar de Regge.

In opdracht van de gemeente Hellendoorn is aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle vorige week gestart met de werkzaamheden. Onder toeziend oog van buurtbewoners onthulden wethouder Willem Joosten en projectleider Albrecht Baan van Sallandse Wegenbouw woensdagmiddag 19 juni het projectbord. De gemeente Hellendoorn werkt aan de uitvoering van het ‘Klimaatprogramma water’. De gemeente wil de riolering niet langer gebruiken voor de afvoer van schoon hemelwater. Daarom worden nu aparte riolen en wadi’s aangelegd voor regenwater, waardoor het schone water langs natuurlijke weg kan wegstromen. Met de aanleg van de Stadsbeek wordt in het gebied van de Salomonsonstraat en de Schoolstraat en de Prins Bernhardstraat de laatste schakel uitgevoerd van het afkoppelplan Nijverdal centrum. Daarbij wordt vuil en schoon water gescheiden en ontstaat een nieuw duurzaam systeem.

Buurtbewoners van de Brake hebben afgelopen jaren volop meegedacht over een klimaatvriendelijke inrichting van de Salomonsonstraat. In co-creatie met de buurtbewoners en woningstichting Reggewoon is dan ook het ontwerp van de Stadsbeek en de herinrichting van de woonomgeving rondom de Regge in De Brake tot stand gekomen. Naast het klimaatvriendelijk inrichten van de Salomonsonstraat, het afkoppelen van hemelwater, hebben bewoners meegedacht over de ‘vergroening’ van de eigen voor- en achtertuinen, zodat meer water opgenomen kan worden. De watergang vanaf het Hoge Dijkje tot de vijver in de Brake wordt klimaatvriendelijk ingericht. In samenwerking met het waterschap Vechtstromen wordt de vijver aangepast als bergingsvijver voor de opvang van regenwater.

De aarde warmt op en het klimaat verandert, waardoor ook de regenbuien hevig worden. Gemeenten en waterschappen werken er hard aan om de leefomgeving hierop aan te passen. Aan bewoners wordt gevraagd mee te denken om steen te vervangen door groen om wateroverlast te voorkomen. Vanaf het begin van deze eeuw streeft de gemeente er ook naar duurzamer om te gaan met afvoer van regenwater. Gemeente en waterschap nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het water tijdens een hevige bui zoveel mogelijk weg kan. Zodat tijdens extreme weersituaties zo min mogelijk overlast ontstaat. Bewoners, gemeente en waterschap werken hierbij nauw samen.